Kendi kusurlarını affetmeyen adamın bütün kusurları affedilebilir.
Ara

Örgütsel Değişme Alanları / Psikolojik Sorunlar

Örgütsel Değişme Alanları

Örgütlerin değişmesi veya değişim girdilerine hedef olması sözkonusu olabilecek alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
-örgütün değişme ve gelişme boyutları,
-örgütün alt sistemleri,
-örgütün unsurları, alt sistemleri ve örgüt ile çevresi arasındaki ilişkiler,
-bunların herhangi bir kombinezonu.

Örgütün değişme ve gelişme boyutlarını açacak olursak;

a-Örgütün İnsani Boyutu:
1-bireyin tutum ve davranışları
2-grupların tutum ve davranışları
3-yönetim felsefesi
4-örgüt üyelerinin değer yargıları
5-örgütün kültürüdür.

b-Örgütün Yapısal Boyutu
1-çeşitli biçimsel ve doğal kurallar ( iş bölümü, yetki, sorumluluk makamları v.b)
2- örgütteki biçimsel ve doğal ilişkiler ( iş akımı, rol, haberleşme, karar alma, statü vb)
c-Örgütün Teknolojik Boyutu
1-örgütte halen kullanılmakta olan ve işlerin nasıl yapılacağını gösteren bütün yöntemler, iş görme yöntemleri, iş akışları)
2-örgütte halen kullanılmakta olan bütün makine, malzeme, araç form vb)
d-Örgütün Amaçlarına İlişkin Unsurlar
1-örgütün biçimsel ( Resmi) amaçları,
2-örgüt üyeleri tarafından biçimsel olmayan ( doğal) şekilde geliştirilmiş bulunan amaçlar.
Bu amaçları içiçe geçmiş, aralarında sıkı ilişkiler bulunan ve karşılıklı dayanışma halindeki birimler olarak düşünmek gerekir. örgütün çeşitli alt sistem ve unsurları ile çevreleri arasında da devamlı dinamik ilişkiler bulunmaktadır.
3- Örgütlerin içinde bulundukları çevre sürekli ve hızlı bir değişim süreci içinde bulunmaktadır. Böyle bir çevre içinde yüksek bir verimlilik ve etkenliğe sahip olabilmeleri, amaçlarını gerçekleştirebilmelidirler. Örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve sürekli gelişebilmeleri için;
-çevredeki değişiklikleri yakından izlemeleri,
-yenilikçi ve yaratıcı olmaları,
-çevrelerinden girdiler işal etmeleri ve bu girdileri işlemeleri ve işledikleri girdileri çevrelerine çıktılar halinde ihraç etmeleri,
-çevrelerindeki tepkileri öğrenebilmek, gereksinim duyulan bilgileri toplayabilmek ve girdilerin işalini, üretim sürecini ve çıktıları gereğince yeniden düzenleyebilmek için feedback sistemine sahip olmaları,
-olumlu sonuçlara ulaşabilmek için değişim süreci üzerinde etkin bir denetim sistemi kurmaları gerekir.
4-örgütler belirli amaçlara ulaşabilmek üzere kurulmuş toplumsal sistemlerdir. Onlara gerçek niteliklerini kazandıran da bu amaçlardır. Örgütün amaçları kağıt üzerinde saptanmış biçimsel amaçlar olabilecekleri gibi uygulamada örgüt üyelerinin kendi aralarında geliştirip kabul ettikleri doğal amaçları da olabilir .

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...