Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
Ara

Araştırma Yöntemleri / Psikolojik Sorunlar

Araştırma Yöntemleri

DERGİLER: Araştırma konunla ilgili birçok kitabı inceldikten sonraki adım eğitimsel araştırma ile ilgili yayın yapan dergileri taramak ve konunla ilgili makaleleri incelemek olmalıdır. Araştırma konularıyla ilgili birçok bilgi eğitimsel dergilerde bulunur. Genellikle kitaplar dergilere yol gösterir. Kitaplar genellikle doğal bir gelişmedir. Bu yüzden ilerleme kitaplardan dergilere doğrudur.
Dergilerdeki ilgili çalışmaların tanılanması hakkında nasıl bir yol izlemelisin? Yayınlanmış birçok dergi vardır. İlgili bilgi için her dergiye bakmak mümkün olmayabilir. Periyodiksel indexe sahip olan yayınlar değerli hale gelir. Eğitimsel araştırmacılar için insexler çok değerli ve önemlidir. Current Index toJournal in Educaion (CIJE) ve Resources in Education (RIE) Educational Resources Information Center (ERİC) tarafından oluşturulmuştur. CIJE 1966'dan günümüze kadar 800 eğitimsel dergi hazırlamıştır. RIE diğer kaynaklardan dergilere kadar kuramsal araştırmanın raporlarını hazırlamıştır.
Şu anda CIJE ve RIE 800.000 kayıt içermektedir ve bu sayı yılda 30.000 artmaktadır.
Bilgisayar Veritabanı Araştırması
CIJE ve RIE kayıtlarını yayınlamak için bilgisayar teknolojisini kullanmaktadır. OVID ve DIALOG sitleri geliştirilmektedir. Eğitim araştırmacıları diğer alanlara da ilgi duyabilirler. Psikolojik ve sosyolojik veritabanlarına ulaşabilirler. Örneğin Psych INFO ya da SocioFILE psikolojik ve sosyolojik literatürleri tarama fırsatı verir. ERIC veritabanından ise CIJE ve RIE kayıtlarına ulaşabilir.
CD-ROM kullanımı: Kendi bilgisayarında CD-ROM kullanabiliyorsan literatürleri taraman rahat ve ucuz olur. İnternet üzerinden çalışma yapar isen pahalıya mal olur.
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI ve INTERNET
İnternet üzerinden ERIC'in araştırmalarına ulaşabilirsin. Birçok bilgisayar vardır ve milyonlarca kullanıcı vardır ve iletişim kurmak kolaydır. Birçok üniversite internet bağlantısı kurmakta ve fakültenin, personelin ve öğrencilerin hizmetine sunmaktadır.
İnternet kullanmanın birçok yönü vardır. Birçok grup, organizasyon ve anonim şirket çeşitli veritabanlarını geliştirir ve internete uygun hale getirir. Örneğin veri tabanlarına girerek, istatiksel verileme kütüphane kataloglarına ve dergilere ulaşabilir. Bu veri tabanlarından bir kısmı ücretsizdir ve internet üzerinden ulaşabilinir. Diğerlerine ise abone olmak gereklidir. İnfo Trac Search Book sitesi yaklaşık 1.500 dergi ve mecbua içerir. CARL anonim şirketi CARL sistemine sahiptir. Buradan ise çok geniş bir kütüphaneye ulaşılabilinir.
İnternette; konferanslar, tartışmalar, deriler ve referanslar kadar araştırma çalışmalarının sonuçları da vardır. Eğitimsel araştırmacılar bilgisayarı çalışmamaları için kullanırlar. İlan tahtası hazırlayarak araştırma konularının sonuçlarını diğer araştırmacılar ile paylaşırlar. Genel bir ilan tahtası American Educational Research List (ERL-L) tarafından hazırlanmaktadır. Bu genel ilan tahtaları özelleştirilmiş ilan tahtalarını içerir. Bu ilan tahtalarından bazıları araştırmacıların konuları hakkında genel bilgi vererek yardımcı olabilir.
İnternet, potensiyel bir kaynaktır. İnternet kesinlikle zengin bir bilgi kaynağıdır. İnterneti nasıl öğrenim ve etkili nasıl kullanırım soruları bireyin kendisini bu konuda geliştirmesine büyük katkı sağlar. İnternet ile ilgili birçok kitap vardır. A student's Guide to şe İnternet adlı kitap, C.L. Clark tarafından yazılmıştır ve internet kullanımı ile ilgili basit direktifler içerir. İnternet ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmanın en iyi yolu onu kullanmaktır.
ÇALIŞMANIN UYGULANABİLİRLİğİ
Literatür incelemesi tamamlandıktan sonra araştırma soruları ve hipotezlerinin sentezi için araştırma yapılabilir. Bundan sonraki adım bu çalışmanın uygulanabilir olmasını sağlamaktır. Her araştırma çalışması; Veriler toplama, araştırma için gerekli olan şeylerin belirtilmesi, harcanacak para miktar, araştırmacının uzmanlığı ve etkin duyarlık konuları ve bağlantılıdır. Çalışmalar çoğu zaman başlamadan bitirilir.
Hiperaktif olan çocuklar için okumayı öğretmek amacıyla yeni bir eğitimsel program hazırlayacağınızı düşünün. Çalışma için gerekli olabilecek şeyler şunlardır.
1) Belirli sayıda çocuğu sağlamak ve hiperaktiflik teşhisi koymak.
2) Çocukların aileleri ile işbirliği sağlamak, çocuklar ile işbirliği sağlamak, öğretmenleri ile işbirliği sağlamak. Bu işbirliği sağlanabilirse çalışma zaman alır. Çünkü eğitimsel programları araştırmak gerekir. Bu nedenle, sende altı ay veri toplama çalışması gerekir.
3) Eğitimsel materyaller ve değerlendirme yöntemleri ve diğer giderlerin toplam masrafı belirlenmelidir. Bu çalışma hırslı bir çalışma olur.
Çalışmalar oldukça ilginç ve önemlidir. Çalışmaların uygulanabilir olması daha da önemlidir.
ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN İFADESİ
Literatür taramaları yaptıktan sonraki adım özel problemin belirlenmesidir. Bir çok çalışmada problemin ifadesi araştırma çalışmasının amacıdır. Problemin ifadesi, araştırma projesinin diğer çalışmalarla bağlantı kurulmasını sağlar. Problemin bilinmesi, nasıl ve hangi metodların kullanılacağına, nicel ya da nitel bir çalışmamı olması gerektiğine karar verilmesinde yarar sağlar.
Nitel çalışma İçinde Problemin İfadesi
Nitel çalışma içinde problemin ifadesi, çalışmanın amacını anlatır. Nitelik çalışmanın ifadesinin amaçları şöyledir;
1. Çalışmanın amacını belirtmek için birşeyi; tanımlama, anlama, gelişme ve keşfetme aşamaları vardır.
2. Ana fikri belirleme için tanımlama, anlama ve keşfetme gerekir.
3. Metot belirleme
4. Analiz edilecek araştırma grubunu belirleme.
Drew (1986)'da yaptığı çalışmada; stress ve beslenme arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmıştır. Bu amaçla a 374 yatağa sahip bir hastanede araştırmasını yapmıştır. Böyle bir çalışma nitel çalışmaya örnektir.
Nicel çalışma içinde Problemin ifadesi
Kerlinger'e göre problem sorgulanacak bir kelimedir. İki ya da daha fazla değişken arasındaki varoluş ilişkileri nedir? Kerlinger'e göre bu soru problem araştırmasında kesin sorulmalıdır. Böyle bir soru problemin odak noktasını belirler. Bir diğer yaklaşım ise bildiri yapılmasıdır.
Bildiri ve soru formları aynı şekilde araştırma problemini ifade eder.
Her iki ifade Kerlinger'in problem tanımlamasına uyar çünkü her iki form da en az iki değişken içerir. Araştırma problemi için her iki formdan biri tercih edilebilir. Ama, araştırmacının başlangıcı için soru formunun kullanılması muhtemelen daha iyidir. Çünkü bu form problemi direkt olarak sunar, araştırmanın ne olduğunu kesin şekilde anlatır.
Manevi, ahlaki ve dinsel problemler de vardır. Ama bunlar iyi araştırma problemleri değildir. Konunun araştırılıp araştırılamayacağını belirlemek için basit testlerden geçirmek gerekir. Örneğin sınıfta cinsellik eğitiminin yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda araştırma problemi belirlemek için öğrencilere cinsellik eğitimini kim verecek? Cinsellik eğitiminin sınıf içindeki etkileri ne olacak. Birinci soru testten geçirilebilir. Ama ikinci sorunun testten geçirilmesi mümkün değildir.
Araştırma problemin spesifikliği: Araştırma probleminin oldukça spesifik bir şekilde formüle edilmesi gerekir. Bu şekilde araştırmacı değişkenleri iyi bir şekilde anlayabilir. Problemi spesifik bir şekilde belirleme faktörler hakkında karar verirken yardım sağlar. Araştırma için ne kullanmalıyım? Hangi ölçüm yöntemlerini kullanmalıyım? Sorularını sorarak da araştırmayı yönlendirmek mümkün olur.
HİPOTEZLERİN FORMÜLE EDİLMESİ
Literatürleri taradıktan, araştırma probleminin spesifik ifadesini belirledikten sonra yapılacak olan hipotezin formüle edilmesidir. Değişkenlerin özel iadeleri bulunduktan sora bunlar arasındaki beklenti ve tahminler üzerinde durulur. Hipotez, değişkenler hakkındaki tahminlerin varoluş ilişkilerini yeni bir ifade ile sunmaktır. Bu nedenle hipotezin formüle edilmesi araştırma probleminin belirlenmesinden sonra olmalıdır.
Nicel ve nitel araştırma bir dereceye kadar farklıdır ve farklı amaçlara sahiptir. Nicel araştırmanın amacı değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Nitel araştırma ise verilen durumu keşfetme, açıklama, yada tanımlamayı içerir. Bu nedenle hipotezlerin formülasyonu nicel araştırma çalışmaları için uygundur. Nicel çalışmada değişkenlerin sadece spesifikliklerini çalışmayız, değişkenler ile bağlatırlar kurarak çalışmayı genişletiriz. Nitel çalışmada değişkenler hakkında bilgiye sahip değilizdir. Bu nedenle nitel çalışmaların hipotezlerinde genellikle veriler biriktirilir ve araştırmacı olağanüstü bir durumu araştırır.

Okunma Sayısı: 0  / Yorum Sayısı: 0
Bu yazıya daha önce yorum yapılmamış ?
Yorum
Üye olmak için tıklayınız...